TERMENE ȘI CONDIȚII de UTILIZARE A PLATFORMEI REEFKIG

Pentru scopul acestor termene si condiții generale de utilizare a site-ului Reefkig (denumite în continuare TCG), următorii termeni cu majuscule vor avea înțelesul atribuit mai jos:

Administratorul este reprezentantul Clientului în relația cu Furnizorul, care:

(i) are puterea de a angaja Clientul in baza prezentelor TCG și a Termenelor si Conditiilor aferente Aplicației, și (ii) care este responsabil pentru administrarea utilizării Serviciilor inclusiv, dar fara a se limita la, crearea de profiluri / conturi pentru ceilalți Utilizatori din cadrul organizației.

Administratorul este primul Utilizator al Serviciilor.

Aplicația este oricare dintre aplicațiile disponibile pe Platformă (Reefkig Budgets, Reefkig Tasks, Reefkig CRM), prin intermediul căreia Clientul utilizează serviciile oferite. Furnizorul deține dreptul de autor asupra Aplicației.
Clientul este persoana juridică sau fizică, beneficiar al serviciilor oferite de Reefkig prin intermediul Site-ului, fiind totodată obligat să plătească contravaloarea acestora.
Furnizorul sau Reefkig este Reefkig Solutions SRL, cu sediul în București, Sectorul 1, Strada Vespasian, nr. 47, Camera 5 având cod unic de înregistrare 42482797 (RO și NON EU) / 42071449 (EU) și număr de ordine la Oficiul Registrul Comertului J40/28/2020.
Utilizator este orice angajat, colaborator, consultant sau agent al Clientului, căruia i-au fost furnizate date de identificare (nume utilizator și parole) de către Client sau de către Furnizor, la cererea expresă a acestuia. Pentru scopul prezentului TCG, În mod generic, denumirea generică de Utilizator va include și Administratorul.
Site-ul este platforma informatică disponibilă la adresa web www.reefkig.com.
Serviciile sunt serviciile oferite de Furnizor prin intermediul Aplicației.
Zile sunt zilele calendaristice ale săptămânii, indiferent dacă lucrătoare, nelucrătoare sau cuprinzând sărbători legale.

Utilizatorul înțelege și acceptă că asumarea și acceptarea în integralitate a acestor TCG este obligatorie pentru a putea utiliza Site-ul și / sau oricare dintre Aplicații.

Bifarea căsuței accept TCG reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.

1. Aplicabilitate

1.1. TCG sunt aplicabile oricărui Utilizator al Site-ului.

1.2. Atunci când un Utilizator accesează Site-ul în calitate de Client, informațiile din prezentul document se vor completa cu Termenele și Condițiile pentru Reefkig Budgets, Reefkig Tasks sau Reefkig CRM, după caz.

1.3. Utilizatorul declară că și-a însușit și a luat cunostință de conținutul TCG și a anexelor acestuia, inclusiv Politica privind datele cu caracter personal și se obligă să le respecte în totalitate. Furnizorul va putea modifica și / sau actualiza oricând TCG, varianta actualizată urmând a fi încărcată în Site cu 15 Zile înainte de intrarea acesteia în vigoare.

2. Condiții de utilizare a Site-ului

2.1. Înregistrarea pe Site este gratuită.

2.2. Utilizatorii înțeleg și acceptă că simpla creare a unui cont pe Site nu le conferă dreptul de a accesa sau de a utiliza Aplicația, ci doar dreptul de a accesa Site-ul cu scopul de a primi diverse informări / materiale diverse privind Aplicația.

2.3. Accesul Utilizatorului la Site / facilitățile oferite de acesta necesită înregistrarea cu un e-mail și o parolă. Reefkig nu vă va cere niciodată parola conturilor prin e-mail sau prin telefon.

2.4. În plus față de un Utilizator simplu, Administratorul va avea dreptul de a adăuga e-mailuri ale altor Utilizatori din cadrul aceleiași organizații.

2.5. Administratorul declară și garantează că (i) are putere de reprezentare a Clientului în relația cu Reefkig și de a acționa în numele și pe seama Clientului pe parcursul înregistrarii și că (ii) toate datele introduse la momentul creării contului, atât cu privire le Client / Utilizator și la Administrator sunt corecte si complete.

3. Abuzul de drept

3.1. Utilizatorul se obligă să utilizeze cu bună-credință Site-ul și să respecte TCG, iar Administratorul răspunde față de Furnizor atât pentru încălcările TCG săvârșite de acesta, cât și de Utilizatorii adăugați de el în Site.

3.2. În cazul săvârșirii unui abuz de drept sau în orice caz în care consideră necesar, la libera sa discreție, Furnizorul este îndreptățit să restricționeze accesul Utilizatorului la Site.

3.3. Urmare a restricționării accesului din orice motiv, Furnizorul are dreptul să șteargă toate datele / informațiile salvate de Administrator și de Utilizatorii înrolați de acesta, în Site. Ștergerea acestor date / informații este permanentă și ireversibilă.

4. Limitarea răspunderii

4.1. Furnizorul nu este raspunzător pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau oportunităţi de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate de către Utilizatori sau de către terţii cu care Utilizatorii se află în orice raporturi juridice, ca urmare a nefuncţionării sau a funcţionării necorespunzătoare a Site-ului.

4.2. Utilizatorul este unic răspunzător pentru validitatea datelor introduse în Site, iar Administratorul este unic răspunzător pentru validitatea datelor introduse în Site cu privire la Utilizatori.

5. Proprietate intelectuală

5.1. Conținutul și design-ul Site-ului, inclusiv design-ul și experiența de utilizare a acestuia precum materialele informative și bazele de date accesibile prin intermediul său, sunt proprietatea Reefkig și sunt protejate de legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.

5.2. Conținutul Site-ului (și a tututuror materialelor furnizate prin intermediul acestuia) poate fi folosit de Utilizator doar în interes personal, acțiunile descrise mai jos fiind interzise:

i. îndepartarea însemnelor care identifica dreptul de autor al Reefkig asupra conținutului materialelor;

ii. modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate de Reefkig sau la care Utilizatorul a avut access prin intermediul Site-ului;

iii. reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.

5.3. Este interzisă orice utilizare a continutului Site-ului în alte scopuri decat cele permise expres de TCG sau de legislația în vigoare.

6. Date cu caracter personal

6.1. Furnizorul asigură confidențialitatea tuturor datelor introduse de către Utilizator pe parcursul utilizării Site-ului. Datele vor fi folosite exclusiv pentru a furniza Utilizatorilor materialele referite la punctul 2.2. de mai sus și pentru a furniza Clientului serviciile aferente Aplicației – în cazul în care acesta aderă la Termenele și Condițiile respectivei Aplicații.

6.2. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul din aceeași organizație va avea access la datele acestora (e.g. e-mail, nume și prenume), Administratorul fiind unicul răspunzător pentru divulgarea, transferul și stocarea necorespunzătoare a acestora.

6.3. Furnizorul va divulga, stoca, transfera datele cu caracter personal conform Politicii de Confidențialitate.

6.4. Prin bifarea căsuței accept TCG, Utilizatorul își dă acordul pentru a primi comunicări (SMS-uri, email-uri etc.) de la Reefkig.

7. Legislația aplicabilă

7.1. Drepturile și obligațiile părților decurgând din Contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

7.2. Orice litigiu care are ca obiect acest TCG va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va soluționat de către instanțele din București, competente conform legii.

7.3. Nicio prevedere din TCG nu impiedică părțile să se supuna legilor în vigoare.